Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Tải về Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại đây