Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 tại đây