Báo cáo tài chính sau kiểm toán từ ngày 21/8/2017- 31/12/2017

Tải về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 tại đây