Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tải về

2. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tải về

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Cá nhân tải về; nhóm tải về

4. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông tải về

5. Phiếu đóng góp ý kiến tải về

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông tải về

7. Chương trình Đại hội tải về

8. Quy chế thể lệ biểu quyết tải về

9. Mẫu thẻ biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tải về

10. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tải về

11. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 tải về

12. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 tải về

13. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán tải về

14. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các qũy năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 tải về

15. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 tải về

16. Tờ trình về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch phát triển của Công ty năm 2018 tải về

17. Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 tải về

18. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tải về

19. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tải về