Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại đây