Giấy xác nhận tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về giấy xác tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây