Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tải về Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây