Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tải về tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán tại đây