Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Tải về Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 tại đây