Tờ trình về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch phát triển của Công ty năm 2020

Tải về Tờ trình về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch phát triển của Công ty năm 2020 tại đây