Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Tải về Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tại đây