Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020

Tải về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020 tại đây