Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tải về Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại đây